REGULAMIN PROJEKTU 
UNIWERSYTET DZIECIĘCY „MAŁY POLIGLOTA”

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

§ 1

 1. Projekt Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” jest realizowany przez Uniwersytet Szczeciński. Nadzór nad realizacją projektu sprawują: prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dziekan Wydziału Filologicznego US.
 2. Projekt jest zarządzany przez kierownika projektu powołanego przez JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Kierownik projektu powołuje zarząd projektu, w którego skład wchodzi: koordynator ds. merytorycznych projektu i koordynator ds. finansowych projektu.

§ 2

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
 2. Dofinansowanie obejmuje okres od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.
 3. W okresie objętym dofinansowaniem zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach projektu są bezpłatne.
 4. Po zakończeniu okresu dofinansowania zajęć w ramach projektu, zajęcia będą kontynuowane za odpłatnością, której wysokość zostanie określona przez właściwy organ uczelni na wniosek kierownika projektu.

§ 3

 1. Cele i zadania projektu Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” to w szczególności:
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i zachęcanie do pogłębiania wiedzy, stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju młodego pokolenia,
 • uczenie dwóch języków obcych równolegle z wykorzystaniem nowoczesnych metod oraz upowszechnianie wiedzy kulturowej i historycznej o poszczególnych krajach, kształcenie postawy otwartości na inne kultury i szacunku dla odmienności,
 • inspirowanie do twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności koncentracji
  i zapamiętywania informacji, stopniowe wdrażanie w formę indywidualnej pracy,
 • integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych pozaszkolnych zajęć edukacyjnych,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych w różnych grupach społecznych, wiekowych i wśród osób z niepełnosprawnościami,
 • rozwój uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji poprzez kreowanie współpracy z otoczeniem, zaangażowanie w proces rozwoju społecznego,
 • propagowanie idei kształcenia przez całe życie, współuczestnictwo dzieci w życiu społeczności akademickiej jako pierwszy stopień wkraczania w świat wiedzy i nauki,
 • upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, poszczególnych krajach, regionie zachodniopomorskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim.

II.SPRAWY ORGANIZACYJNE

§ 1

 1. Zajęcia są prowadzone w salach dydaktycznych budynku nr 4 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b w Szczecinie.
 2. Biuro projektu znajduje się w pokoju 9 w budynku nr 4 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b w Szczecinie. Biuro projektu jest czynne podczas zjazdów oraz w czasie wyznaczonych dyżurów.
 3. Dokumentacja finansowa projektu znajduje się w Dziale Projektów Europejskich Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 2

 1. Prowadzącymi zajęcia w ramach projektu Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” są nauczyciele akademiccy, doktoranci i absolwenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Kryteria doboru prowadzących zajęcia stanowią w szczególności: wykształcenie filologiczne w ramach danego języka obcego oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (minimum 2 lata).

§ 3

 1. Zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywają się w formie lektoratów językowych, wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych.
 2. Zajęcia odbywają się w trzech grupach językowych:
  – z językiem angielskim i rosyjskim;
  – z językiem niemieckim i hiszpańskim;
  – z językiem norweskim i włoskim.

§ 4

 1. Zajęcia odbywają się w cyklu rocznym. Czas trwania roku akademickiego określa każdorazowo Organizacja roku akademickiego w Uniwersytecie Szczecińskim.
 2. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego uczestnik projektu otrzymuje identyfikator oraz indeks. Posiadanie identyfikatora i indeksu jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.
 3. Indeks jest uzupełniany przez prowadzących każdorazowo po zakończeniu zajęć.
  Wpis jest potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach.
 4. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie.

§ 5

 1. Zajęcia odbywają się w soboty między godziną 10.00 a 14.00 według harmonogramu zajęć. Harmonogram zajęć jest stale dostępny na stronie internetowej projektu.
 2. Uniwersytet Szczeciński zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie. O zmianach w planie zajęć rodzice lub prawni opiekunowie uczestników projektu będą informowani z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz przesłana pod adres e-mailowy podany przez rodzica lub prawnego opiekuna w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Odwołane zajęcia zostaną zorganizowane w innym terminie.

§ 6

 1. Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat.
 2. Limit przyjęć w każdym roku akademickim trwania projektu wynosi 180 osób.
 3. Limit przyjęć w każdej grupie językowej wynosi 60 osób.
 4. Grupa ćwiczeniowa nie może być większa niż 15 uczestników projektu. W wykładach mogą brać udział uczestnicy projektu ze wszystkich grup na danym poziomie kształcenia.

§ 7

Do obowiązków uczestników projektu należy:

 1. systematyczne uczestnictwo w zajęciach z zachowaniem frekwencji nie mniejszej niż 80% zajęć przewidzianych w programie (nieobecności uczestników projektu należy usprawiedliwić),
 2. przybywanie na zajęcia punktualnie,
 3. respektowanie poleceń prowadzącego zajęcia dydaktyczne i personelu projektu w zakresie ich funkcji pełnionych w projekcie,
 4. zachowanie norm kultury osobistej,
 5. stosowanie się do zasad obowiązujących na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 8

Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników projektu, jeśli:

 1. jego rodzic lub opiekun prawny złoży pisemną rezygnację z udziału w projekcie,
 2. opuści więcej niż 20% zajęć przewidzianych w programie,
 3. naruszy w sposób rażący normy kultury osobistej lub zasady obowiązujące na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 9

 1. Podczas zajęć dydaktycznych uczestnicy projektu pozostają pod opieką prowadzących zajęcia i nie mogą samodzielnie opuszczać sal dydaktycznych.
 2. Rodzice i opiekunowie prawni uczestników projektu nie mogą przebywać w salach podczas trwania zajęć dydaktycznych.
 3. Po zakończeniu zajęć uczestnicy są odbierani przez rodziców. Odpowiedzialność prowadzącego za uczestnika zajęć kończy się z chwilą zakończenia zajęć.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników projektu pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
 5. Upoważnienie dotyczące możliwości samodzielnego opuszczenia przez uczestnika projektu budynku uczelni po zakończeniu zajęć musi zostać złożone przez rodzica lub prawnego opiekuna w formie pisemnej.

§ 10

 1. Zostaną zorganizowane nieodpłatne zajęcia psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne dla rodziców lub prawnych opiekunów uczestników projektu.
 2. Zajęcia będą organizowane w tych samych terminach i w tym samym miejscu co zajęcia dla uczestników projektu.

III. WARUNKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

§ 1

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia są rozpatrywane z uwzględnieniem poszczególnych kryteriów projektu w sposób zapewniający najwłaściwszą realizację celów projektu.
 2. Rekrutacja do projektu trwa od momentu jej ogłoszenia do wyczerpania limitu miejsc.
 3. Informacja o ogłoszeniu rekrutacji do projektu zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
 4. Rekrutację każdorazowo poprzedzą działania informacyjno-promocyjne.

§ 2

 1. Do projektu zostanie przyjęta równa liczba kobiet (50%) i mężczyzn (50%).
 2. Do projektu zostanie przyjęta równa liczba mieszkańców miast (50%) i wsi (50%).
 3. W projekcie zostanie zarezerwowane 2% miejsc dla osób niepełnosprawnych (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).
 4. W przypadku dzieci z rodzin w trudnej sytuacji społecznej zgłoszenia będą przyjmowane poza kolejnością w myśl zasady wyrównywania szans.
 5. W projekcie nie zostaną wprowadzone dodatkowe warunki wstępne (np. znajomość określonych języków obcych).

§ 3

 1. Zgłoszenie uczestnika do projektu następuje po wypełnieniu przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata formularza zgłoszeniowego.
 2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest stale dostępny na stronie internetowej projektu: www.malypoliglota.usz.edu.pl.
 3. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną w formie zeskanowanej pod adres
  e-mailowy organizatorów: malypoliglota@univ.szczecin.pl.
 4. Formularze zgłoszeniowe przesłane poza terminem oficjalnie ogłoszonej rekrutacji nie zostaną rozpatrzone.
 5. Formularze zgłoszeniowe, które będą wypełnione lub zeskanowane w sposób nieczytelny, nie zostaną rozpatrzone.

§ 4

 1. Za prawidłowe pod względem formalnym uznaje się zgłoszenie zawierające następujące dane kandydata: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, poziom znajomości języków obcych oraz dane rodzica lub prawnego opiekuna kandydata: imię i nazwisko, adres e-mailowy, telefon kontaktowy.
 2. W zgłoszeniu należy wskazać grupę językową pierwszego wyboru spośród grup oferowanych w projekcie oraz grupę drugiego wyboru w przypadku wyczerpania limitu miejsc w grupie pierwszego wyboru.
 3. Formularz zgłoszeniowy zawiera dodatkowe oświadczenia dotyczące:
  – akceptacji Regulaminu projektu Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”;
  – wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Formularz zgłoszeniowy należy podpisać odręcznie.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy).

§ 5

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do projektu otrzymają informację na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 2. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową.
 3. W przypadku rezygnacji osób przyjętych do projektu zgłoszenia kandydatów z listy rezerwowej będą rozpatrywane z uwzględnieniem poszczególnych kryteriów projektu w sposób zapewniający najwłaściwszą realizację celów projektu.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do projektu z listy rezerwowej otrzymają niezwłocznie informację na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz zobowiązuje się do zamieszczania ich na stronie internetowej projektu i przesyłania drogą elektroniczną do rodziców lub prawnych opiekunów uczestników projektu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.
 3. Użyte w dokumentacji projektu określenia „studia” i „student” nie są tożsame z pojęciami użytymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Szczeciński są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Rodzicom lub prawnym opiekunom uczestnika projektu przysługuje prawo m.in. do wglądu oraz poprawiania i uzupełniania jego danych osobowych.
 5. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Regulamin projektu UD Mały poliglota