Limit przyjęć w roku akademickim 2019/2020 wynosi 180 uczestników.   W naszej ofercie znajdują się trzy grupy językowe:

 1. grupa z językiem angielskim rosyjskim,
 2. grupa z językiem niemieckim hiszpańskim,
 3. grupa z językiem norweskim włoskim.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW REKRUTACJI

 1. Do projektu zostanie przyjęta równa liczba kobiet (50%) i mężczyzn (50%).
 2. Do projektu zostanie przyjęta równa liczba mieszkańców miast (50%) i wsi (50%).
 3. W projekcie zostanie zarezerwowane 2% miejsc dla osób niepełnosprawnych (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka).
 4. W przypadku dzieci z rodzin w trudnej sytuacji społecznej zgłoszenia będą przyjmowane poza kolejnością w myśl zasady wyrównywania szans.
 5. W projekcie nie zostaną wprowadzone dodatkowe warunki wstępne (np. znajomość określonych języków obcych).

JAK ZGŁOSIĆ DZIECKO DO PROJEKTU W SPOSÓB PRAWIDŁOWY?

Aby zgłosić dziecko do projektu, będzie należało przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pod adres e-mailowy: malypoliglota@univ.szczecin.pl.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj:

ZAŁĄCZNIK – Formularz zgłoszeniowy 2019-2020

UWAGA! Formularze zgłoszeniowe przesłane poza terminem oficjalnie ogłoszonej rekrutacji nie zostaną rozpatrzone! Formularze zgłoszeniowe wypełnione lub zeskanowane w sposób nieczytelny nie zostaną rozpatrzone!

 1. Za prawidłowe pod względem formalnym uznaje się zgłoszenie zawierające następujące dane kandydata: imię i nazwisko, PESEL,  data urodzenia, adres zamieszkania, poziom znajomości języków obcych oraz dane rodzica lub prawnego opiekuna kandydata: imię i nazwisko, adres e-mailowy, telefon kontaktowy.
 2. W zgłoszeniu należy wskazać grupę językową pierwszego wyboru spośród grup oferowanych w projekcie oraz grupę językową drugiego wyboru w przypadku wyczerpania limitu miejsc w grupie pierwszego wyboru.
 3. Formularz zgłoszeniowy zawiera dodatkowe oświadczenia dotyczące:
  – akceptacji Regulaminu projektu Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota”;
  – wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Formularz zgłoszeniowy należy podpisać odręcznie.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć skan orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy).

Rodzice lub prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do projektu otrzymają informację na adres e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osób przyjętych do projektu zgłoszenia kandydatów z listy rezerwowej będą rozpatrywane z uwzględnieniem poszczególnych kryteriów projektu w sposób zapewniający najwłaściwszą realizację celów projektu. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do projektu z listy rezerwowej otrzymają informację na adres  e-mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.