Kurs języka polskiego jako obcego

 

Kurs języka polskiego jako obcego jest organizowany z inicjatywy Działu Spraw Międzynarodowych US i jest finansowany ze środków programu Erasmus+.

Uczestnicy: tylko studenci wymiany ERASMUS+  i IMPAKT Uniwersytetu Szczecińskiego. Warunek utworzenia grupy: min. 15 chętnych.

 

Liczba godzin: 60 godzin lekcyjnych (60 x 45 min.)

Liczba punktów ECTS: 5

 

Czas trwania: październik 2021 – stycczeń 2022

Termin zajęć: 2 razy w tygodniu, godziny popołudniowe.

Poziomy: A0, A1

 

Warunki zaliczenia kursu:

– 80% obecności na zajęciach.

– zaliczenie 2 testów  pisemnych.

 

Dokumenty:

– formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszenia na kurs j. polskiego_ Application form – open course

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać tylko drogą elektroniczną pod adresem: plus@usz.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 X 2021

 


 

FOR ENGLISH

 

Courses for foreign exchange students (ERASMUS+, IMPAKT)

 

Polish as a foreign language course is organised on the initiative of the International Office of University of Szczecin and is financed by the Ersmus+ programme.

Participants: only Erasmus+ and Impakt exchange students of  University of Szczecin.  The condytion to form a group: 15 applicants

 

Hours: 60 (60 x 45 min.)

ECTS points: 5

 

Duration: October  2021 – January 2022

Time of classes: twice a week, afternoon hours

Levels: A0, A1

 

Conditions for passing the course

–  80 % attendance

– pass 2 written tests

 

Documents:

– application form (attached): Formularz zgłoszenia na kurs j. polskiego_ Application form – open course

The application form should be sent only by e-mail to: plus@usz.edu.pl

Deadline for submission applications: 5 X 2021