W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zajęcia w ramach kursów językowych prowadzone są tylko w formie on-line.

 

Kurs języka polskiego jako obcego

 

Kurs jest organizowany z inicjatywy Działu Spraw Międzynarodowych US i jest finansowany ze środków programu Erasmus+.

Uczestnicy – tylko studenci wymiany ERASMUS+ i IMPAKT Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warunek utworzenia grupy: min. 10 chętnych.

 

Liczba godzin: 60 godzin lekcyjnych (60 x 45 min.)

Liczba punktów ECTS: 5

 

Czas trwania: marzec 2021 – czerwiec 2021

Termin zajęć: 2 razy w tygodniu, godziny popołudniowe.

Poziomy: A0, A1

 

Warunki zaliczenia kursu:

– 80% obecności na zajęciach.

– zaliczenie 2 testów  pisemnych.

 

Dokumenty:

– formularz zgłoszeniowy: Application form – ERASMUS+, IMPAKT students

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać tylko drogą elektroniczną pod adresem: plus@usz.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 III 2021

 

 


 

FOR ENGLISH

 

Courses for foreign exchange students (ERASMUS+, IMPAKT)

 

Polish as a foreign language course is organised on the initiative of the International Office of University of Szczecin and is financed by the Ersmus+ programme

Participants – only Erasmus+ and Impakt exchange students of  University of Szczecin.  The condytion to form a group: min. 10 applicants

 

Attention:

In the sprig semester 2020/2021 there are only online classes

 

Hours: 60 (60 x 45 min.)

ECTS points: 5

 

Duration: March 2021 – June 2021

Time of classes: twice a week, afternoon hours

Levels: A0, A1

 

Conditions for passing the course

– 80 % attendance

– pass 2 written tests

 

Documents:

– application form (attached): Application form – ERASMUS+, IMPAKT students

The application form should be sent only by e-mail to: plus@usz.edu.pl

Deadline for submission applications: 15 III 2021