Oferta na semestr zimowy 2021/2022:

 

Kurs języka polskiego jako obcego:

– liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych (30h x 45 min.)

– czas trwania: październik  2021 – styczeń 2022

– termin zajęć: piątki lub soboty (15 x 2h)

– poziomy: A0, A1, B1

– koszt: 650,00 zł

 

Dokumenty:

– formularz zgłoszeniowy – załączniku: Formularz zgłoszenia na kurs j. polskiego_ Application form – open course

– potwierdzenie opłaty

– dokument tożsamości do wglądu (najpóźniej na pierwszych zajęciach)

– wiza lub karta pobytu uprawniająca do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wglądu

 

Dokumenty należy przesłać tylko drogą elektroniczną pod adresem: plus@usz.edu.pl

– termin nadsyłania zgłoszeń: 25 IX 2021

– termin nadsyłania potwierdzenia opłaty: 30 IX 2021

 

 

 


 

FOR ENGLISH

 

Open courses – winter semester 2021/2022:

 

Polish as a foreign language course:

– 30 lesson hours  (30h x 45 min.)

– duration: October 2021 – January 2022

– class date: Fridays or Saturdays (15 x 2h)

– group: min. 7, max. 15 applicants

– levels: A0, A1, B1

– price: 650,00 PLN

 

Documents:

– application form (attached): Formularz zgłoszenia na kurs j. polskiego_ Application form – open course

– fee confirmation

– Identity card for inspection (at the latest in the first class)

– valid visa or residence card confirming right to stay in the territory of the Republic of Poland for inspection

 

The dokuments should be sent only by e-mail to: plus@usz.edu.pl

– deadline for submission applications: 25 IX 2021

– deadline for sendig the fee confirmation: 30 IX 2021