Uwaga: w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się tylko zajęcia on-line.

 

1. Kursy otwarte

Kurs języka polskiego jako obcego

 

Informacje ogólne:

– liczba godzin: 30 godzin lekcyjnych (30 x 45 min.)

– czas trwania: listopad 2020 – styczeń 2021

– termin zajęć: soboty (10 x 3 g)

– poziomy: A0, A1, B1

– koszt: 600,00 PLN

 

Dokumenty:

– formularz zgłoszeniowy – w załączniku: Formularz zgłoszeniowy – kurs języka polskiego jako obcego (30 g)

– potwierdzenie opłaty

– dokument tożsamości do wglądu (najpóźniej na pierwszych zajęciach)

 

Dokumenty należy przesłać tylko drogą elektroniczną pod adresem: plus@usz.edu.pl

– termin nadsyłania zgłoszeń: 15 XI 2020

– termin nadsyłania potwierdzenia opłaty: 20 XI 2020

 

 

2. Dla studentów Programu Erasmus+ i IMPAKT

 

Kurs języka polskiego jako obcego jest organizowany z inicjatywy Działu Spraw Międzynarodowych US i jest finansowany ze środków programu Erasmus+.

Uczestnicy – tylko studenci wymiany ERASMUS+  i IMPAKT Uniwersytetu Szczecińskiego. Warunek utworzenia grupy: min. 10 chętnych.

Liczba godzin: 60 godzin lekcyjnych (60 x 45 min.)

Liczba punktów ECTS: 5

 

Czas trwania: październik 2020 – styczeń 2021

Termin zajęć: 2 razy w tygodniu, godziny popołudniowe.

Poziomy: A0, A1

 

Warunki zaliczenia kursu:

– 80 % obecności na zajęciach.

– zaliczenie 2 testów  pisemnych.

 

Dokumenty:

– formularz zgłoszeniowy – w załączniku: Formularz zgłoszeniowy – studenci ERASMUS+

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać tylko drogą elektroniczną pod adresem: plus@usz.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 X 2020

 

 

3. Kontakt

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców US

al. Piastów 40 b

71-065 Szczecin

 

dr hab. Agnieszka Szczaus

e-mail: plus@usz.edu.pl

 


 

FOR ENGLISH

Attention: In the winter semester 2020/2021 there are only online classes.

 

1. Courses: Polish as a foreign language course

– 30 lesson hours  (30 x 45 min.)

– duration: November 2020 – January 2021

– class date: Saturdays (10 x 3 h)

– levels: A0, A1, B1

– price: 600,00 PLN

 

Documents:

– application form (attached): Formularz zgłoszeniowy – kurs języka polskiego jako obcego (30 g)

– fee confirmation

– Identity card for inspection (at the latest in the first class)

 

The dokuments should be sent only by e-mail to: plus@usz.edu.pl

– deadline for submission applications: 15 XI 2020

– deadline for sendig the fee confirmation: 20 XI 2020

 

2. Erasmus+ students

 Polish as a foreign language course is organised on the initiative of the International Office of University of Szczecin and is financed by the Ersmus+ programme

Participants – only Erasmus+ and Impakt exchange students of University of Szczecin.  The condytion to form a group: min. 10 applicants

Hours: 60 (60 x 45 min.)

ECTS points: 5

 

Duration: Oktober 2020 – January 2021

Time of classes: twice a week, afternoon hours

Levels: A0, A1, B1

 

Conditions for passing the course

–  80 % attendance

– pass 2 written tests

 

Documents:

– application form (attached): Formularz zgłoszeniowy – studenci ERASMUS+

The application form should be sent only by e-mail to: plus@usz.edu.pl

Deadline for submission applications: 21 X 2020

 

3. Contact

Szkoła Języka i Kultury Polskiej US

(Polish Language and Culture School for Foreigners of the University of Szczecin)

al. Piastów 40 b

71-065 Szczecin

 

dr hab. Agnieszka Szczaus

e-mail: plus@usz.edu.pl