12 lipca br. odbyło się absolutorium kierunków polonistycznych prowadzonych na Wydziale Humanistycznym US, w Instytucie Literatury i Nowych Mediów: filologia polska (studia I i II stopnia), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia), dziennikarstwo i zarządzanie mediami (studia II stopnia), studia pisarskie (studia I stopnia).

W uroczystości wzięli udział: prof. dr hab. Andrzej Skrendo – prorektor ds. nauki US, dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US – dziekan Wydziału Humanistycznego US, dr hab. Piotr Krupiński, prof. US – dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów US, dr Ewa Hendryk – wicedyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów US. Zaproszenie przyjęli również nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na wymienionych kierunkach oraz Bliscy absolwentów, którzy zechcieli towarzyszyć im podczas absolutorium. Listy gratulacyjne z rąk władz uczelni, wydziału i instytutu odebrało 24 studentów.

Pan Rektor gratulował studentom i życzył im dalszych sukcesów, także – na kolejnych etapach kształcenia: studiach II stopnia i studiach doktoranckich. Zapraszał również do dalszego korzystania z bogatej oferty edukacyjnej uczelni. Podczas przemówienia Pan Dziekan WH podkreślił zaangażowanie studentów w działania na rzecz uczelni i wydziału, w szczególności: pomoc w organizacji i prowadzeniu kursów języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz współtworzenie uniwersyteckich mediów poprzez współpracę z Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US (NiUS Radio Uniwersytetu Szczecińskiego, UNIWizja. Telewizja Uniwersytetu Szczecińskiego). Natomiast Pan Dyrektor ILiNM zwracał uwagę na znaczenie wykształcenia humanistycznego we współczesnym świecie i podkreślając wartość uzyskanych kompetencji, zachęcał do dalszego rozwoju.

Studenci dziękowali za możliwość zdobycia wiedzy, nieustanne wsparcie, poświęcony czas i inspirację do twórczych działań. Szczególne słowa wdzięczoności skierowali do opiekunów ostatnich roczników studiów: dr Agnieszki Szlachty (opiekunki 2 roku studiów II stopnia na kierunku filologia polska), d.r Krzysztofa Flasińskiego (opiekuna 3 roku studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami), dr. Sławomira Iwasiowa (opiekuna 2 roku studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami), dr Aleksandry Krukowskiej (opiekunki 3 roku studiów I stopnia na kierunku studia pisarskie). W imieniu opiekunów gratulacje i życzenia studentom złożyła dr Aleksandra Krukowska.

Spotkanie poprowadzili: p. Alicja Obirek (absolwentka filologii polskiej, studiów I stopnia) i p. Miłosz Beśka (absolwent dziennikarstwa i zarządzania mediami, studiów II stopnia). W imieniu studentów młodszych roczników głos zabrał p. Maksymilian Barski (2 rok filologii polskiej, studia I stopnia).

Uroczystość została przygotowana przez studentów przy wsparciu koordynatorów kierunków: pani dr Agnieszki Szlachty, pana dr. Krzysztofa Flasińskiego oraz pana dr. Sławomira Iwasiowa. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!