W trakcie dni adaptacyjnych, w czasie spotkań studentów z opiekunami roku, będą obecni również pracownicy Działu Obsługi Studenta w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem na studia.

Szczegóły poniżej:

 

Obecność na dniach adaptacyjnych jest OBOWIĄZKOWA ponieważ w podanych dniach należy dopełnić spraw formalnych, m.in.:

  • podpisać ślubowanie – niepodpisanie ślubowania jest jednoznaczne z niepodjęciem studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów więc prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej,
  • odebrać legitymację studencką – warunkiem odebrania legitymacji jest dostarczenie potwierdzenia opłaty kwoty 22 zł , nr konta do wpłaty jest dostępny na e-Dziekanacie, jeżeli ktoś posiada legitymację wystawioną przez US to posługuje się nią nadal, nie należy uiszczać ponownie opłaty.

 

Studenci I roku zobowiązani są przynieść następujące oryginały dokumentów:

  • świadectwo dojrzałości
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) – 2 szt. podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
  • dowód opłaty rekrutacyjnej
  • dowód opłaty za legitymację studencką
  • oryginały innych dokumentów, jeżeli takie były zaczytywane podczas rekrutacji do systemu ERK (np. dyplom ukończenia studiów I-go stopnia i suplement).

 

Prosimy przestrzegać harmonogramu spotkań, ponieważ z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie będzie możliwości załatwienia powyższych spraw z inną grupą. Odbiór legitymacji i obsługa dokumentów będą możliwe jedynie w wyznaczonych dla poszczególnych grup terminach w trakcie dni adaptacyjnych. Po tym czasie odbiór legitymacji możliwy będzie jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w Dziale Obsługi Studenta.

 

Przypominamy o istniejącym na terenie Uczelni obowiązku zakrywania ust i nosa.

 Prosimy o zabranie maseczki oraz własnego długopisu.