Informujemy, że w wyniku rekrutacji śródrocznej na Wydziale Humanistycznym uruchomione zostały dwa kierunki studiów drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe oraz menedżer dziedzictwa kulturowego. Cykl kształcenia dla tych roczników zaczyna się od semestru letniego 2022/2023.

Dzień adaptacyjny odbędzie się 2 marca br. (czwartek).

Spotkania z opiekunem roku zostały zaplanowane:

  • stosunki międzynarodowe II stopnia – godz. 15.30, Kampus Krakowska, sala 068; opiekun roku – dr Renata Nowaczewska;
  • menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia – godz. 16.00, Kampus Krakowska, sala 069; opiekun roku – dr Agnieszka Matuszewska.

Na spotkaniu Opiekun roku przekaże kandydatom wszystkie informacje na temat organizacji  zajęć dydaktycznych oraz dokończenia formalności związanych z przyjęciem na studia (składanie oryginałów dokumentów, podpisywanie oświadczeń, odbiór legitymacji).

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 3 marca 2023 r.