Zapraszamy na kurs języka polskiego dla studentów i doktorantów, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku.

Projekt jest finansowany ze środków programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą”; umowa nr BPS/UKR/2022/1/00080/U/00001.

 

Warunki uczestnictwa w kursie

W kursie mogą wziąć udział:

  • obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku,
  • osoby, które były studentami ukraińskich uczelni lub odbywały w Ukrainie studia doktoranckie w roku akademickim 2021/2022.

Każdy uczestnik kursu otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1 500 zł (podczas pobytu w Polsce w trakcie udziału w realizowanych w ramach programu działaniach – z każdą osobą zostanie zawarta indywidualna umowa). Uczestnicy będą zwolnieni z wszelkich opłat za udział w kursie i opłat administracyjnych związanych z prowadzonymi działaniami.

Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu języka polskiego dla studentów i doktorantów z Ukrainy, należy uczestniczyć w co najmniej 50% przewidzianych programem zajęć dydaktycznych w danym miesiącu realizacji działań.

 

Rekrutacja

Termin naboru: 10 – 24 czerwca 2022 r,

Ogłoszenie wyników naboru: 27 czerwca 2022 r.

Limit przyjęć: 35 osób (2 grupy)

 

Aby zapisać się na kurs języka polskiego dla studentów i doktorantów, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy: kursy.jezykowe@usz.edu.pl .

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy zawierający:

– dane osobowe uczestnika,

– oświadczenie uczestnika dotyczące posiadania statusu studenta lub doktoranta ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022 (jeśli jest taka możliwość – z załącznikami potwierdzającymi status studenta lub doktoranta),

– oświadczenie uczestnika dotyczące niepobierania innego stypendium o charakterze socjalnym w okresie objęcia wsparciem w ramach programu, w tym stypendiów wskazanych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2022 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574),

– oświadczenia dotyczące danych osobowych.

Zgłoszenia są przyjmowane według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

 

Zasady organizacji kursu

Łączna liczba godzin kursu: 60 godzin dla jednej grupy; szczegółowy program kursu –  w załączniku: NAWA – program kursu

Rozkład zajęć: 4 tygodnie po 15 godzin dydaktycznych; 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) x 5 godzin dydaktycznych (10.00 – 11.30, 11.45 – 13.15, 13.30 – 14.15)

Terminy zajęć: od 1 do 31 lipca 2022 r. według następującego harmonogramu

 

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów, testy poziomujące (podział na dwie grupy):

1 lipca 2022 roku, godz. 13.00 (al. Piastów 40b, bud. 4, s. 17-19)

GRUPA 1 (s. 15)

dr Agnieszka Szlachta

GRUPA 2 (s. 16)

dr Krzysztof Flasiński

4 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

4 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

6 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

6 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

8 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

8 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

11 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

11 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

13 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

13 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

15 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

15 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

18 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

18 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

20 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

20 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

22 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

22 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

25 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

25 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

27 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

27 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

29 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

29 lipca 2022 r., godz. 10.00 – 14.15

Zakończenie kursu, wydanie zaświadczeń:

29 lipca 2022 r., godz. 14.30 – 15.30 (al. Piastów 40b, bud. 4, s. 17-19)

 

Miejsce zajęć: Wydział Humanistyczny US, al. Piastów 40b, bud. 4

Przed pierwszymi zajęciami zostaną przeprowadzone testy językowe, które pozwolą określić poziom zaawansowania językowego uczestników kursu. Na tej podstawie uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy. Zostaną uruchomione grupy o poziomach zgodnych z zapotrzebowaniem uczestników (poziom podstawowy i ewentualnie średniozaawansowany).

 

Zapewnienie opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem

Przy Uniwersyteckim Centrum Edukacji Uniwersytetu Szczecińskiego funkcjonuje Punkt Pomocy Psychologicznej, który oferuje bezpłatną pomoc związaną ze wsparciem psychologicznym. Pomoc ta jest skierowana również do uchodźców z Ukrainy. Opieką psychologiczna zostaną objęci studenci z Ukrainy:

http://uce.usz.edu.pl/punkt-pomocy-psychologicznej/

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Szczecinie udziela bezpłatnych porad prawnych dla obywateli Ukrainy i ich rodzin:

https://klinikaprawa.usz.edu.pl/

 

W Uniwersytecie Szczecińskim została powołana przez Rektora US pełnomocniczka ds. pomocy Ukrainie. Funkcję tę objęła dr Dorota Kowalewska, której zadaniem jest koordynacja przepływu informacji pomiędzy jednostkami uczelni, a także innymi podmiotami w celu szybkiej i sprawnej pomocy uchodźcom z Ukrainy: forukraine@usz.edu.pl .

 

Na głównej stronie internetowej uczelni znajduje się zakładka „US dla Ukrainy”, w której znajdują się informacje związane z prowadzonymi działaniami:

https://usz.edu.pl/ukraina/ 

 

Kontakt w sprawie projektu NAWA

dr Agnieszka Szlachta

agnieszka.szlachta@usz.edu.pl

Wydział Humanistyczny US

al. Piastów 40b, bud. 4, pok. 412

 

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US

Dziekan Wydziału Humanistycznego US