Województwo Zachodniopomorskie we współpracy z Katedrą UNESCO na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego działająca w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje konkurs dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby kształcące się w Szkole Doktorskiej lub na studiach doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego a tematyka zgłaszanych prac doktorantów powinna dotyczyć zrównoważonego rozwoju społecznego. Zrównoważony rozwój społeczny to podejście polegające na projektowaniu rozwoju społecznego dla przyszłych pokoleń, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, którzy do tej pory byli w tym procesie pomijani lub dyskryminowani. Prace badawcze powinny mieć na celu wspieranie społeczeństwa inkluzywnego, zdolnego do reagowania w zrównoważony sposób na zagrożenia środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Do konkursu zgłaszane są prace naukowe autorskie lub wieloautorskie, opublikowane w języku polskim lub angielskim w ciągu 2 lat przed terminem ogłoszenia konkursu. W konkursie brane są pod uwagę artykuły w czasopismach naukowych (w tym opublikowane jako online first/first view) oraz monografie.

Formularz zgłoszeniowy (zawierający m. in. uzasadnienie związku opublikowanych prac z tematyką zrównoważonego rozwoju społecznego) winien zostać wysłany na adres chairoffice@usz.edu.pl w terminie do 30 listopada 2023 r.  Oprócz formularza zgłoszenie powinno zawierać również prace w wersji elektronicznej (preferowany format: pdf)

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Konkursu jest Katedra UNESCO na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego. Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu, znajduje się na stronie Szkoły Doktorskiej.