Zarządzenie Rektora US Nr 8/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii:

Monitor Uniwersytetu Szczecińskiego
monitor.usz.edu.pl/8-2019/

Instrukcja postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi