Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Humanistycznym US, obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021

 

Uchwała RD 18_2021 z 25 II 2021 – opinia dot. WSZJK obowiązującego od roku akad. 2020_2021

Zarządzenie Dziekana WH 11_2021 – przyjęcie WSZJK obowiązującego od roku akad. 2020_2021

WSZJK WH – zał do zarządzenia Dziekana WH nr 11_2021 z 26 II 2021

 

Zał. 1 – PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zał. 2 – PROTOKÓŁ WIZYTACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zał. 3 – PROTOKÓŁ HOSPITACJI PRAKTYKI

Zał. 4 – PROTOKÓŁ ANALIZY PRACY PISEMNEJ STUDENTA

Zał. 5 – PROTOKÓŁ ANALIZY DOKUMENTACJI PRAKTYKI

Zał. 6 – PROTOKÓŁ ANALIZY PRACY DYPLOMOWEJ

Zał. 7 – KWESTIONARIUSZ OCENY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Zał. 8 – KWESTIONARIUSZ OCENY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU

Zał. 9 – SPRAWOZDANIE PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH

Zał. 10 – SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LUB KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

Zał. 11 – SPRAWOZDANIE DYREKTORA INSTYTUTU

Zał. 12 – SPRAWOZDANIE OPIEKUNA PRAKTYK

Zał. 13 – SPRAWOZDANIE RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO _ DOKTORANTÓW

Zał. 14 – SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Z PODMIOTEM ZEWNĘTRZNYM

Zał. 15 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZESPOŁU KIERUNKU

Zał. 16 – SPRAWOZDANIE KOORDYNATORA DS. PRAKTYK I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Zał. 17 – KARTA SAMOOCENY KIERUNKU

 

 

 


 

Uchwała RD 15_2019 – opinia w spr. WSZJK na rok 2019_2020

Zarządzenie Dziekana WH 39_2019 – wprowadzenie WSZJK na rok 2019_2020

 

WSZJK WHUS na rok 2019_2020 – załącznik do zarządzenia nr 39_2019 Dziekana WH z 21 XI 2019

 

 

Druki do pobrania – załączniki do WSZJK:

 

Formularz 1 – PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Formularz 2 – PROTOKÓŁ HOSPITACJI PRAKTYKI

Formularz 3 – PROTOKÓŁ ANALIZY PRACY PISEMNEJ STUDENTA

Formularz 4 – PROTOKÓŁ ANALIZY DOKUMENTACJI PRAKTYKI

Formularz 5 – PROTOKÓŁ ANALIZY PRACY DYPLOMOWEJ

Formularz 6 – KWESTIONARIUSZ OCENY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Formularz 7 – KWESTIONARIUSZ OCENY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU

Formularz 8 – SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH

Formularz 9 – SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Formularz 10 – SPRAWOZDANIE DYREKTORA INSTYTUTU

Formularz 11 – SPRAWOZDANIE OPIEKUNA PRAKTYK

Formularz 12 – SPRAWOZDANIE RADY WYDZIAŁOWEJ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Formularz 13 – SPRAWOZDANIE RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Formularz 14 – SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Z PODMIOTEM ZEWNĘTRZNYM: